Катедра по ортопедия и травматология

Катедра по ортопедия и травматология

Колектив на катедра по ортопедия и травматология, МУ - Пловдив

 • Контакти
 • Учебна дейност
 • Академичен състав
 • Научна дейност
 • Учебници
 • Публикации
 • Монографии
 • Дисертации

e-mail : [email protected]
Телефон : 032/602 946

Учебна дейност

 • Академичен стандарт за учебна дисциплина “Ортопедия и травматология“
 • Учебна програма по „Ортопедия и травматология“ за специалност „Медицина“ по учебни планове 2021/2022 и 2022/2023 год.
 • Учебна програма по „Ортопедия и травматология“ специалност „Медицина“ по учебен план 2020/2021 год.

Катедрата по ортопедия разполага със съвременна болнична база, добре оборудван операционен сектор и възможности за лечебно-диагностична дейност на най-високо ниво.

В Катедрата се обучават студенти по медицина от IV и V курс. Учебната работа се провежда на високо ниво, като се обръща особено внимание на практическите упражнения.

По традиция от 1972 г. обучението се води по собствени учебници на Катедрата. Последното издание с автори проф. П. Ставрев и проф. Вл. Ставрев е от 2011 г., а през 2013 г. проф. Вл. Ставрев издаде учебник на английски език.

Практическите упражнения са с клинична насоченост в спешната амбулатория или пред леглата на болните.

Подготвени са повече от 62 лекари – специалисти по ортопедия и травматология, от които 12 чужденци.

Ежегодно се организират тясноспециализирани курсове по някои направления на специалността, като артроскопия, ендопротезиране на големи стави, вродени малформации на деца, метална остеосинтеза.

Води се модулно обучение с лекции и практически занятия за общопрактикуващи лекари.

Обучават се също стажант лекари. В момента в Катедрата са на обучение един докторант и 12 клинични ординатори (вкл. двама от чужбина).

Читать статью  Ортопедическая стоматология

Академичен състав

Ръководители на Катедрата:
проф. д-р Боян Хаджистамов (основател: 1955 – 1968 г.)
проф. д-р Желю Желев, кмн (1968 – 1993 г.; ръководител от 1991 г.)
проф. д-р Петко Токмаков, дм (1993 – 1994 г.)
проф. д-р Павел Ставрев, дмн (1994 – 2006 г.)
доц. д-р Атанас Атанасов, дм (2006 – 2011 г.)
проф. д-р Владимир Ставрев, дмн (от 2011 г.)

Проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, дмн – Ръководител на Катедрата

Тел: 032/602 946
e-mail: [email protected]
Портфолио
Проф. д-р Владимир Павлов Ставрев, дмн

Доц. д-р Кети Петкова Токмакова, дм

Тел: 032/602 946
e-mail: [email protected]
Портфолио
д-р Кети Петкова Токмакова,дм

д-р Румен Милчев Минчев

Тел: 032/602 946
e-mail: [email protected]
Портфолио
д-р Румен Милчев Минчев

д-р Станислав Светославов Карамитев, дм

Тел: 032/602 946
e-mail: [email protected]
Портфолио
д-р Станислав Светославов Карамитев, дм

д-р Алберт Чифлигаров, дм

Тел: 032/602 946
e-mail: [email protected]
Портфолио
д-р Алберт Чифлигаров, дм

д-р Петър Симеонов Молчовски

Тел: 032/602 946
e-mail: [email protected]
Портфолио
д-р Петър Симеонов Молчовски

Тел: 032/602 946
e-mail: [email protected]
Портфолио
д-р Петко Ганев

Научна дейност

Основните научни направления на катедрата са:

 • консервативно и оперативно лечение на всички травми на опорно-двигателния апарат с приложение на съвременни средства за имобилизация, както и голямо разнообразие от остеосинтезни импланти;
 • оперативно лечение на остеоартрозната болест (ендопротезиране на големите стави – раменна, тазобедрена и коленна става);
 • профилактични операции по отношение на заплашените от артроза стави;
 • хирургия на гръбначния стълб;
 • хирургия на ръката;
 • артроскопска и реконструктивна хирургия на големите стави;
 • хирургия на костните тумори;
 • консервативно и хирургично лечение на вродените аномалии на опорно-двигателния апарат и др.
Читать статью  Травмы суставов

От създаването на Катедрата по ортопедия и травматология досега нейни сътрудници са публикували в български и чуждестранни списания, на различни научни форуми, конгреси и конференции над 1050 научни труда.

В Катедрата са защитени 14 кандидатски и 3 докторски дисертации. През 2013 г. научна и образователна степен „доктор“ защитиха д-р Ст. Карамитев с дисертация „Уникондилното ендопротезиране на коленната става, като алтернатива на високата остеотомия на тибията при уникомпартменталната гонартроза“ и д-р П. Димитриев – „Съвременно лечение на глезенните фрактури“, а Проф. Вл. Ставрев доби научната степен „доктор на медицинските науки“ с труда си „Развитие на дорзалната стабилизация в гръдно-поясния отдел на гръбнака“ (2014). През 2018 год. д-р Кети Токмакова защити успешно дисертация за придобиване на образователната и научна степен „Доктор”, През 2020 год. д-р Петко Ганев беше зачислен като докторант на самостоятелна подготовка с тема на дисертацията: „Терапевтични възможности на криоаблацията при ниска поясна болка”.

Учебници

От сътрудници на Катедрата има четири издания на Учебник по Ортопедия и Травматология: от проф. Б. Хаджистамов, проф. Ж. Желев; от проф. П. Токмаков, проф. П. Ставрев и доц. А. Атанасов, и последните две издания от проф. П. Ставрев и доц. А. Атанасов.

Учебникът по ортопедия и травматология за студенти по медицина беше последно издаден от П. Ставрев и Вл. Ставрев. С оглед англоезичното обучение Вл. Ставрев издаде 2 учебника за студенти на английски език: Orthopedics for medical students и Traumatology for medical students.

Публикации

От създаването на Катедрата по ортопедия и травматология досега нейни сътрудници са публикували в български и чуждестранни списания, на различни научни форуми, конгреси и конференции над 1050 научни труда.

Читать статью  Ортопедия и травматология

Монографии

От сътрудници на катедрата има издадени четири монографии:

Ж. Желев – Травматични луксации на тазобедрената става
Вл. Ставрев – Първа помощ при пътнотранспортни произшествия
К. Токмакова – Интернет базирано обучение
Ст. Карамитев – Уникондилно колянно ендопротезиране

Дисертации

Ж. Желев – Травматични луксации на тазобедрената става, дмн
П. Токмаков – Фрактури на бедрената шийка, дм
П. Ставрев – Фрактури на олекранона, дм
А. Атанасов – Интрамедуларна фиксация при фрактури на подбедрицата, дм
Ст. Велеганов – Влагизираща остеотомия на тибията, дм
Л. Обрейков – Кожно-пластични възстановителни операции, дм
П. Панчев – Деформации на ходилото, дм
П. Токмаков – Външна фиксация при руптури на Ахилесовото сухожилие, дмн
П. Ставрев – Фрактури на гръбнака, дмн
Вл. Ставрев – Фрактури на костите на предмишницата, дм
П. Димитриев – Глезенни фрактури
Ст. Карамитев – Уникондилно коленно ендопротезиране
А. Чифлигаров – Подпоагане на костното срастване при фрактури на тибията
К. Токмакова – Епифизиолиза на проксималната бедрена физа, дм
Вл. Ставрев – Фрактури на гръбнака в гръдно-поясния дял, дмн

Источник https://mu-plovdiv.bg/fakulteti/medicinski/katedri/ortopediya-travmatologiya/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *